WAIT | Lamp | 2017
JADE | Sofa | 2017
BEIKE | Chair | 2017
PINJI | Table | 2017
U&O | Lamp | 2017
XIGUAN | Series | 2016
CENG | Chair | 2015
YANWEI | Screen | 2015